Burgemeester en Schepen van het Hulsterambacht

ordonneren donderschreven notable van  voors ambacht

voor hemlieden te compareren op maendach 26

den loopende July 1630 ten elf uren voor noen

binnen Hulst int landthuis ome te aenhooren

zulc hemlieden aldaer gheproponeert zal worden

alles op peijne van bijde destallanten te verbinden

de boete van ses ponden Parises en de costen van daeghe

actum int college den 3e july 1630 mij @@@@

als griffier Gerolf depaix

 

Huijbecht Vosasert

Huijbrecht Alleman

Gerard Bockel

Jan Janss Joorijs

Guillaume de Wagenaere

Guilliaume Crombeen

Laureijns Verdurmen

Franchois Fierens

Jan de Zeelander Pieters

Dignom Dignums

Michiel Struivick

Jan Neve

 

In het archief van het  Hulster ambacht (HA 104) bevinden zich enkele van deze documenten. Die geven een indruk wie er in de eerste helft van de 17e de gegoede lieden in het Hulster ambacht waren. Uit dezelfde periode is ook een jaarlijks overzicht van burgemeester en schepenen bewaard gebleven. Een globale inventarisatie wees uit dat de notabelen, maar ook burgemeester en schepenen hoofdzakelijk boeren uit de streek waren.

In deze periode maakte het Rooms Katholieke land van Hulst deel uit van de Spaanse Nederlanden. Na 1647 als de Republiek Hulst bezet en het ambacht direct onder het bestuur van de Staten Generaal wordt geplaatst, wordt het bestuur gevormd door Nederlands Hervormden, die meestal niet uit de streek afkomstig waren. Dit blijft zo tot het einde van 18e eeuw toen met de komst van de Fransen een einde aan de Republiek kwam.

Als iemand zich geroepen voelt kan hij volgens mij op basis van een aantal documenten waaronder het dossier HA 108  een volledig reconstructie maken van burgemeesters en schepenen van het Hulster ambacht. Ook zou het interessant zijn om te weten hoe het de elite uit 1647 en hun nakomelingen in de periode van de republiek is vergaan. Opvallend is namelijk dat families als Krieckaert, Adriaensen en Verdurmen die als bestuurders worden genoemd voor 1647 weer als bestuurders op de voorgrond treden in de 19e eeuw.

Hiernaast heb ik nog een korte opsomming opgenomen van burgemeester en schepenen van het Hulsterambacht in 1597 en in 1630.

 

Burgemeester en Schepenen van

het Hulster Ambacht in 1597

 

Burgemeester:

Jan Lym

 

Schepenen:

Nicolaas Crombeen

Pieter Muisaert

Cornelis Meensins

Cornelis Ingels

Cornelis Blancaert

 

 

 

Burgemeester en Schepenen van

het Hulster Ambacht in 1630

 

Burgemeester

Barthelomeus Vossaert

 

Schepenen

Jan Janssen Joorissens

Guillaum Crombeen

Theunis Wagenaer

Pieter Claissens

Jan Cooman

NNNN Lenaertssen