Uitbreiding kaart met Oude Stoof

De kadastrale kaart van 1832 van de voormalige gemeente Hengstdijk is aangevuld met de percelen en gebouwen op de Oude Stoof en het zuidwesten van de Klein Hengstdijkpolder. Het bestand bestaat nu uit ruim 500 percelen en daarmee is bijna de helft van de percelen in kaart gebracht.

Het donker gekleurde deel van dit plaatje geeft de percelen aan die die ingevoerd zijn volgens de situatie in 1832. De achtergrondkaart geeft de huidige situatie weer.

Het plan is de komende weken de rest van de Klein Hengstdijkpolder in te voeren en ook het Hengstdijkse deel van de Rummersdijkpolder. Na deze toevoeging ontstaat naar mijn mening een voldoende groot bestand om een indruk te geven wat de mogelijkheden van deze presentatie zijn Daarna is het tijd om de kwaliteit te verbeteren.  Persoonsnamen zijn namelijk  niet altijd consistent gebruikt, waardoor overzichten soms niet correct worden weergegeven.  Voor de boerderijen kunnen uit het boek Boerderijen in het land van Hulst de daarin vermelde gebruikers worden opgenomen. 

Met uitzondering van de gebruikers die in het  Boerderijenboek vermeld zijn, zijn alleen gebruikers en eigenaren opgenomen die vermeld worden in de kadastrale gegevens uit 1832. In de kadastrale leggers zijn ook de koop en verkoop van percelen opgenomen van een latere datum. Deze gegevens zijn bij het rijksarchief en bij lokale archieven op te vragen. De verwachting is dat dit nog een waardevolle uitbreiding van de informatie biedt. Voorwaarde is dat de archieven beter toegankelijk zijn als de coviddreiging wat meer is afgenomen. 

Op overlijdensaktes, gezinskaarten, en belastingregisters (hoofdelijke omslag) staat het adres van de overledene of bewoner vermeld. Dit is in de 19e eeuw een wijkaanduiding met een letter een volgnummer. Waar ik behoefte aan heb is een kaart of beschrijving hoe deze nummering voor de gemeente Hengstdijk georganiseerd is. Op basis van deze gegevens kan ik namelijk de ontbrekende gebruikers in 1832 en ook latere gebruikers bij de woonlocaties vermelden. Wie kan mij helpen aan een toelichting of kaart voor de nummering van de huizen in de 19e en het begin van de 20e eeuw? 

De volgende toevoeging staat gepland voor vrijdag 13 augustus.